Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracováním osobních údajů dle směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Zpracování osobních údajů

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby

Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů (výhradě pro účely daňové a účetní evidence), a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Vaše práva

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.